Skip to main content1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden verwijst Daniëlle Teunissen naar Interieurtijger, gevestigd te banninkstraat 13 Hengelo Gelderland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74079395.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en diensten geleverd door de Interieuradviseur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Diensten

De Interieuradviseur biedt interieuradvies- en ontwerpdiensten aan, zoals beschreven in de overeenkomst tussen de Interieuradviseur en de Klant.

4. Offertes en Prijzen

4.1. De Interieuradviseur zal een offerte verstrekken met daarin de prijzen, de scope van het project en andere relevante informatie.

4.2. De prijzen in de offerte zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1. Betalingen dienen te worden gedaan volgens de betalingsvoorwaarden zoals vermeld in de offerte of overeenkomst.

5.2. Bij vertraging in de betaling is de Klant automatisch in gebreke en zal de Interieuradviseur rente in rekening brengen conform de wettelijke rentevoet.

6. Annulering en Wijzigingen

6.1. De Klant kan de overeenkomst annuleren of wijzigen, mits schriftelijke kennisgeving aan de Interieuradviseur. De Interieuradviseur kan echter kosten in rekening brengen voor reeds gemaakte kosten en arbeid.

7. Vertrouwelijkheid

7.1. De Interieuradviseur zal vertrouwelijke informatie van de Klant niet bekendmaken aan derden zonder de schriftelijke toestemming van de Klant.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De Interieuradviseur zal zich inspannen om hoogwaardige diensten te leveren, maar is niet aansprakelijk voor schade, verlies, of ongemakken veroorzaakt door derden of andere factoren buiten de controle van de Interieuradviseur.

9. Intellectueel Eigendom

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op ontwerpen en materialen gemaakt door de Interieuradviseur blijven eigendom van de Interieuradviseur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

10. Toepasselijk Recht en Geschillen

10.1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

11. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

11.1. De Interieuradviseur behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op nieuwe overeenkomsten en projecten.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 2-10-23 en zijn geldig tot nader order.